Zonder gevarieerd riet, kan het Lauwersmeer niet

Vorige week vrijdag is bij Schildhoek, Pampusplaat en langs de Zoutkamperril het riet gemaaid. Dit is gedaan om successie tegen te gaan en om jong rietland te creëren. Verschillende diersoorten profiteren hiervan.

Door het maaien van gedeeltes riet, krijg je variatie in meerdere jaargangen van riet. Riet wat nu gemaaid is, is volgend jaar jong riet. Andere stukken zijn ongemaaid en bieden zogenaamd overjarig oud riet. Door de variatie van jong en oud riet, hebben meerdere soorten broedvogels kansen om zich te vestigen in het Lauwersmeer. Van belang in het kader van Natura 2000. Zo vind je bruine kiekendieven en roerdomp als broedvogel in overjarig riet, terwijl rallensoorten zoals waterral en porseleinhoen, maar ook slobeend en zomertaling zich het beste als broedvogel thuis voelen in jong riet. Waterriet (dat wil zeggen riet dat met zijn voeten in het water staat) biedt de beste kansen voor insecteneters zoals blauwborst, rietgors, snor, sprinkhaanzanger en baardmannetje.

De bulten van het rietmaaisel waren in de korte tijd ook gevonden door een vos. Deze foto laat graafsporen en een uitwerpsel zien: