Versterking en natuurontwikkeling Lauwersmeerdijk

De Lauwersmeerdijk tussen Lauwersoog en de Westpolder gaat op de schop. Waterschap Noorderzijlvest gaat de dijk namelijk versterken, zodat we ook in de toekomst beschermd zijn tegen overstromingen. De dijkversterking wordt gecombineerd met natuurontwikkeling in het Lauwersmeergebied. Zo ontstaat er een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland.

De negen kilometer lange Lauwersmeerdijk beschermt al meer dan 50 jaar het Lauwersmeergebied en het Groningse en Friese achterland tegen overstromingen. De dijk voldoet niet meer aan de normen voor waterveiligheid. Daarom gaat het waterschap dit stuk zeedijk verbeteren. Delen van de dijk worden opgehoogd en de dijkbekleding wordt vernieuwd.

Vismigratie

In het project wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de visstand in de Waddenzee. Langs de Waddendijk bij Lauwersmeer worden duikers gegraven, waardoor natuurlijke, klimaatbestendige zoetzoutwater-overgangen ontstaan. Hierlangs kunnen vissen straks van en naar de Waddenzee zwemmen. Dit binnendijkse gebied moet 70 hectare groot worden en leidt tot verbetering van de natuurlijke dynamiek, de natuurwaarden en de biodiversiteit.

Vogels

Buitendijks wordt een kwelder van 20 hectare ontwikkeld met rijsdammen die als hoogwatervluchtroutes gaan dienen voor broed- en trekvogels in het Waddengebied.

Informatie

De voorbereiding is al in volle gang. Naar verwachting wordt het totale project in 2025 afgerond. Waterschap Noorderzijlvest leidt het project, in samenwerking met onder meer provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap. Morgen (17 november) opent waterschap Noorderzijlvest een virtueel informatiecentrum over de dijkversterking. Wil je online aanwezig zijn bij deze opening? Meld je dan hier aan.