Vaarroute Dokkum-Lauwersmeer wordt opgeknapt

De vaarverbinding Zuid Ee (Súd Ie) wordt weer bevaarbaar gemaakt. Ook wordt de ecologische kwaliteit en de beleving in het gebied verbeterd. De verbinding tussen land en water staat centraal en er wordt onderzoek gedaan naar de vismigratie. Er wordt in totaal ruim twaalf miljoen in het gebied geïnvesteerd, waarvan bijna vijf miljoen euro van het Waddenfonds.

Herstel routes
Eén van de te herstellen routes is de route bij Oostmahorn, op initiatief van de omgeving. Dit is een oude opvaart die de Súd Ie, de Nije Feart en het Lauwersmeer met elkaar verbindt. Ook het jaagpad langs de Súd Ie wordt hersteld.

Landschap
In Dokkum komt een verbinding tussen de Noordelijke stadsgrachten en de Súd Ie, via de Aalsumerpoortbrug. Voor het Harddraverspark langs de Súd Ie is 2 miljoen beschikbaar om invulling te geven aan de inrichting voor recreatie en landschap. Dit pakken de betrokken partijen samen met lokale ondernemers en dorpsbelangen op.

‘Stekjes’
Naast herstel van oude routes krijgen de bestaande routes langs de Súd Ie een opwaardering. Bij de dorpen langs de Súd Ie komen toeristische opstappunten: ‘stekjes’, om de beleving van de dorpen en de vaarroutes te vergroten.

Vismigratie
Niet alleen mensen, maar ook vissen maken gebruik van de routes. Wetterskip Fryslân doet daarom samen met Van Hall Larenstein onderzoek naar de vismigratie in het gebied. Het gaat daarbij vooral om de ontsluiting van de polders langs de Súd Ie voor vissen zoals de paling en driedoornige stekelbaars. It Fryske Gea investeert in een visvriendelijk leefgebied in de Aenjumer Kolken.

Súd Ie en Wetterfront Dokkum
In 2013 startte het project Súd Ie en Wetterfront Dokkum met het bevaarbaar maken van de Súd Ie en het geven van een impuls aan de economie en ecologie. Vanaf 2015 ging een tweede fase van start met behulp van Waddenfondssubsidie. De bruggen over de Súd Ie zijn opgehoogd en er kwamen visplaatsen en een trailerhelling.

Betrokkenen
Het project is een samenwerking tussen de gemeente Dongeradeel, de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Bodemdalingscie NAM, It Fryske Gea, De Friese Bond van Binnenvissers, Sportvisserfederatie Fryslân en LTO Dongeradeel.