Uitvoering dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat van start

Woensdag 5 april is de start van de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat gevierd in de haven van Lauwersoog. Op de zeedijk onthulden bewoners, bestuurders en ondernemers een speciaal gedicht over de dijkversterking. Aansluitend werd door groep 7/8 van basisschool ‘Mandegoud’ uit Kloosterburen de scheepshoorn geluid. Ze gaven hiermee het startsein voor het versterken van de diek van morgen. Na de feestelijke start kon jong en oud genieten van een open dag met informatie en activiteiten.

Waterveiligheid

De versterking van de dijk en aanvullende opgaven voor natuur, recreatie, economie en verkeersveiligheid worden in 2026 afgerond. Versterking van de dijk is noodzakelijk omdat deze niet meer voldoet aan de normen voor de waterveiligheid. Na afronding van de werkzaamheden beschermt de dijk de komende 50 jaar weer tegen een hogere zeespiegel en extreem weer als gevolg van klimaatverandering.

Meest duurzame dijk

Voor de uitvoering van deze dijkversterking is nadrukkelijk aandacht voor hergebruik van materialen en het beperken van uitstoot. Zo wordt emissieloos elektrisch materieel ingezet en gebruik gemaakt van hernieuwbare en fossielvrije HVO diesel. Dit zorgt ervoor dat het waterschap de CO2-uitstoot tot 95% kan verminderen. De zeedijk richting Westpolder en langs het Vierhuizergat wordt opgehoogd en versterkt met klei en steenbekleding. Materiaal van de huidige dijk wordt opnieuw gebruikt en nieuw materiaal komt uit de regio. In de haven wordt de dijk versterkt en verhoogd met een damwand. Aannemerscombinatie Waddenkwartier, gevormd door GMB en Heijmans, voert de dijkversterking uit.

Dijk met opgaven voor natuur, verkeer en recreatie

Met de dijkversterking wordt ook de waddennatuur versterkt, recreatie rond de dijk gestimuleerd en verkeersveiligheid verbeterd. Dit laatste betreft de aanleg van een tweede toegangsweg naar de haven van Lauwersoog. Ook komt er een wandelboulevard langs de haven, een fietspad en een waddentribune op de landelijke dijk langs het Vierhuizergat. Ten aanzien van de natuur wordt een kwelder als natuurlijke overgang van de dijk naar het Wad gevormd. Ook wordt een dijkdoorgang met een binnendijks getijdegebied in de Marnewaard gecreëerd van ongeveer 70 hectare. Verder loopt een pilot met rif-elementen voor de kust. Zo zorgen de maatregelen gekoppeld aan deze dijkversterking voor een natuurlijkere overgang tussen land, wad en water.

Deze extra opgaven realiseren we samen met gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat (namens de Programmatische Aanpak Grote Wateren) en Groninger Landschap mede namens natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie Groningen.