Riet maaien

Staatsbosbeheer gaat begin volgend jaar riet maaien in het Lauwersmeergebied. Dit is nodig, omdat er veel ‘oud riet’ staat, dat verruigt en niet meer vitaal is. Veel vogels die in het riet broeden, zoals roerdompen, rietzangers, baardmannetjes en blauwborsten, hebben juist vitaal riet nodig om in te broeden. Het Lauwersmeergebied heeft een Natura 2000 status. Het herstellen en in stand houden van leefgebied voor beschermde vogelsoorten hoort hierbij, vandaar dat het maaien nodig is.

Het riet wordt op een aantal plekken gemaaid en het gaat om betrekkelijk kleine oppervlakten. Op deze manier zorgen we verspreid in het gebied voor broedplekken. Het gemaaide riet wordt afgevoerd door machines met rupsbanden om de bodem zo min mogelijk te beschadigen. Het maaisel wordt in korte stukjes gesneden, afgevoerd en verwerkt tot Bokashi. Dat is gefermenteerd maaisel en wordt gebruikt als grondverbeteraar in de landbouw. Na het maaien is het riet het eerste jaar iets korter, maar het komt in het voorjaar aanmerkelijk beter terug. Van eerdere maailocaties is bekend dat de broedvogels er dankbaar gebruik van maken.