Provincies besluiten rietproef volgend jaar uit te voeren

Donderdag 22 februari heeft een overleg plaatsgevonden met alle betrokken bestuurders om te praten over de huidige stand van zaken rondom de rietproef in het Lauwersmeer. De provincies Groningen en Fryslân, opdrachtgevers van de proef, hebben naar aanleiding van dit bestuurlijk overleg besloten om de proef dit jaar niet uit te voeren.

De proef zou plaatsvinden tussen 15 februari en 1 april 2018. Doordat er beroepen en voorlopige voorzieningen waren ingesteld tegen de vergunning en het monitoringsplan blijft er, ondanks de vlotte uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland en de Raad van State, te weinig tijd over om in 2018 een proef uit te voeren die zinvol is op ecologisch vlak. De provincies willen zorgvuldig te werk gaan. Het wachten op de doorlopen rechtsgang hoort daar bij. De proef gaat wel gewoon door, binnen de beheerplanperiode (juli 2016 t/m juli 2022).

Watervergunning
De provincies zijn blij met de positieve uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de watervergunning en de Raad van State die het verzoek tot voorlopige voorziening afgewezen heeft. Bij de provincies heeft zorgvuldigheid in het hele proces voorop gestaan en dat wordt bevestigd door de gerechtelijke uitspraken. Dit geeft alle vertrouwen om de rietproef volgend jaar uit te kunnen voeren.

Verzilting
Ondanks dat uit voorstudies en het oordeel van de rechtbank is gebleken dat het risico op extra verzilting door de rietproef niet waarschijnlijk is, begrijpen de provincies de zorg van de boeren als het gaat om verzilting die nu al in het gebied aan de gang is. Daarom gaan zij dit jaar verder in gesprek met de landbouw.

Vogelsoorten
Om te voorkomen dat de leefgebieden voor de Natura 2000 vogelsoorten in het Lauwersmeer verdwijnen, zijn maatregelen noodzakelijk. Door in het voorjaar het water op een hoger peil vast te houden, wordt verwacht dat de leefgebieden voor deze soorten verbeteren. Door een tijdelijk hoger peil, worden de rietkragen steviger en de openheid groter. Of dat echt zo gaat werken in de praktijk, gaan de provincies onderzoeken. Gedurende twee opeenvolgende jaren willen zij het water maximaal 41 centimeter hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van 0,93 meter onder NAP. Dat gebeurt twee achtereenvolgende jaren 6 tot 8 weken in het voorjaar (februari – april).