Stuurgroep Lauwersmeer

In 1969 is de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee en is het Lauwersmeer ontstaan. Het meer en zijn omgeving zijn waardevol voor natuur, landbouw, recreatie, militair gebruik en voor de berging en afvoer van water uit Groningen, Drenthe en Friesland. Het is een Nationaal Park, grenzend aan het Werelderfgoed Waddenzee.

Stuurgroep Lauwersmeer is een samenwerking tussen de provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân, de waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. De Stuurgroep werkt nauw samen met partners in het Lauwersmeergebied (zoals IVN Natuureducatie) om de waardevolle natuur in stand te houden en tegelijkertijd ruimte te bieden voor ondernemen en beleven. Staatsbosbeheer is beheerder van dit nationaal park.

Toekomstagenda

Het Lauwersmeer is een gebied met unieke eigenschappen die we willen behouden en versterken. In de Toekomstagenda Lauwersmeer staan onderwerpen waaraan de Stuurgroep de komende tien jaar werkt om het gebied voor de lange termijn robuuster te maken. Zodat het bestand is tegen zeespiegelstijging, bodemdaling, hevige regenval en langdurige droogte. Omwonenden, agrariërs, natuurbeheerders, vissers en anderen hebben hierover meegedacht.

De volgende onderwerpen worden in samenhang aangepakt:

  • Waterveiligheid en waterkwantiteit (hoeveelheid) met onder andere bescherming tegen overstromingen, afvoer van water en zorgen voor voldoende zoetwater.
  • Waterkwaliteit en natuur met onder andere vismigratie, de zoet- en zout overgang en het voorkomen van oeverafslag.
  • Duurzame landbouw en visserij met onder andere agrarisch natuurbeheer, toekomstbestendige beroepsvisserij en inzicht krijgen in verzilting.
  • Ruimtelijke kwaliteit met onder andere het opstellen van een ruimtelijk ontwikkelingsplan.
  • Kennis delen en ontwikkelen via voorlichting, educatie en wetenschap en doorontwikkeling van het Lauwersnest.
  • Duurzame economie, duurzame recreatie en toerisme met onder andere marketing, verbetering en verduurzaming van het toeristisch aanbod en duurzame mobiliteit.

Per opgave zie je welke organisaties verantwoordelijk zijn voor de aanpak. Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen voor financiering van het proces. Per project wordt aanvullende financiering georganiseerd.

> Download de publieksversie van de Toekomstagenda 

> Download de uitgebreide versie van de Toekomstagenda