Natuurgebied Bochtjesplaat feestelijk opgeleverd

Afgelopen vrijdag is natuurgebied Bochtjesplaat, aan de westkant van het Lauwersmeer, feestelijk opgeleverd. De gedeputeerden Johannes Kramer (Fryslân) en Henk Staghouwer (Groningen), verrichtten de openingshandeling, samen met wethouder Pieter Braaksma (Dongeradeel) en Rieks van der Wal (Staatsbosbeheer). Het gebied is geschikt gemaakt voor zeldzame riet- en moerasvogels, zoals de steltloper, de baardman en de bruine kiekendief.

Natuurgebied De Bochtjesplaat
In september 2017 zijn de werkzaamheden aan de Bochtjesplaat gestart. Het 50 hectare grote gebied is ingericht voor steltlopers en vogels die in het riet broeden. Dit ontstaat doordat er in de afgelopen periode maatregelen zijn genomen die er voor zorgen dat er meer afwisseling tussen droog en nat, en hoog en laag is. Nu is het aan de natuur om zich te ontwikkelen. Door de aanleg van een vispassage is het gebied ook toegankelijk voor paling en driedoornige stekelbaars.

Laarzenpad en uitzichtpunten
Voor wandelaars is er een speciaal laarzenpad aangelegd. Langs dit pad ligt een uitzichtpunt. Zo kunnen zowel recreanten als inwoners volop genieten van de vogels in dit bijzondere gebied. De werkzaamheden aan de Bochtjesplaat zijn een samenwerking geweest tussen het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum en Staatsbosbeheer. De herinrichting is voor het grootste deel mogelijk gemaakt dankzij het pioniersprogramma Waddenfonds voor de eerste fase Súd Ie. Ook de provincie Groningen heeft hier aan bijgedragen

Beschermde natuur
De Bochtjesplaat bestond voornamelijk uit graslanden met een vrij geringe natuurwaarde. De herinrichting van het gebied is onderdeel van het beheerplan Natura 2000. Het Lauwersmeergebied is onderdeel van het Europese netwerk van beschermde Natura 2000-natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Zeldzaam
Internationaal is het Lauwersmeer vooral van belang voor een groot aantal zeldzame steltlopers en moerasvogels als plek om te rusten en foerageren. Het zuidelijke deel is ingericht voor zeldzame in het riet broedende moerasvogels, zoals baardman, bruine kiekendief en roerdomp.