Inrichting Ezumakeeg-West is klaar

Als maatregel uit het Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer heeft De Ezumakeeg-West een kleine metamorfose ondergaan. De bestaande sloten hebben een nog flauwer talud gekregen en er zijn nieuwe duikers, dammen en stuwen aangelegd. De aanpassingen zijn gedaan om het waterpeil met name in de herfst, winter en het voorjaar te verhogen. Verder is er een koppeling aangebracht tussen het oostelijke en westelijke gebied om vismigratie mogelijk te maken.

Het waterpeil is voor zowel oost als west nu regelbaar, maar aanvulling gebeurt alleen door regenwater. Langs de oude Lauwerszeedijk is een sloot gegraven, zodat de voormalige kwelders langs de oude dijk hun drooglegging behouden. Bij extreem hoge peilen van het Lauwersmeer worden beide gebieden nog steeds ingezet voor waterberging. Het waterpeil kan dan tijdelijk het Lauwersmeerpeil krijgen.

De aanpassingen maken met name Ezumakeeg-West geschikter voor steltlopers, als kievit, grutto en watersnip, om te foerageren en te broeden. In droge perioden was er voorheen niet voldoende voedsel beschikbaar. Wel blijft met name het zuidelijk deel geschikt voor de opvang van ganzen. Dit gebied wordt in de zomer gemaaid en daarna begraasd. Het noordelijk deel wordt alleen begraasd, zodat het net als nu al het geval is, deels gaat verruigen.