Herstelwerkzaamheden in de natuur

De natuur is de basis van ons bestaan. Een gezonde bodem, schoon water en schone lucht zijn belangrijk. Daarom gaan we in opdracht van Provincie Groningen de natuur versterken en verbeteren, ook in het Lauwersmeergebied. De volgende werkzaamheden vinden plaats:

Verbeteren vochtige duinvallei

Op drie verschillende locaties wordt in 2024 geplagd. Dat houdt in dat we de bovenste grondlaag met planten verwijderen. Deze laag is te zuur, waardoor sommige planten niet meer kunnen groeien. Door te plaggen, herstellen we de grond voor langere tijd en krijgen diverse Rode-Lijstsoorten weer de kans om te groeien. Denk bijvoorbeeld aan de groenknolorchis, parnassia, knopbies en honingorchis. In totaal gaat het om zo’n 9.5 hectare, op het Terrein van Juffrouw Ali, Ballastplaatbos en De Rug.

Herstel rietland

In 2024 gaan we in de moerasachtige gebieden het riet herstellen. Dit doen we door een deel van het bestaande riet op een groot deel van de Blikplaat te maaien. Daarna zorgen we er met rasters voor dat het vee niet overal meer kan grazen. Zo kan het riet zichzelf herstellen. Dat moet er uiteindelijk voor zorgen dat het leef- en broedgebied van een aantal beschermde vogelsoorten verbetert. Denk aan de rietzanger, roerdomp en bruine kiekendief. In totaal gaat het om het herstellen van ongeveer 60 hectare rietland op de Pampusplaat, Zoutkamerplaat en Blikplaat voor Natura 2000 doelen en de Vogelrichtlijn.

Verwijderen en bestrijden invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten en dieren die niet van nature in Nederland voorkomen. Ze kunnen schadelijk voor de natuur zijn. Daarom gaan we deze planten op zoveel mogelijk plekken verwijderen, voordat ze zaden verspreiden. Het gaat om de reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en waterteunisbloem. Door deze planten op tijd te verwijderen proberen we de opkomst van nieuwe soorten te voorkomen. En daarmee verbeteren we het leef- en broedgebied van beschermde vogelsoorten. Deze werkzaamheden vinden tussen 2023 en 2025 plaats in het hele Lauwersmeergebied.