Herinrichting Bochtjesplaat

De Bochtjesplaat ligt aan de Friese kant van het Lauwersmeer tussen Ezumazijl en Oostmahorn. Het gebied bestaat voornamelijk uit graslanden met een vrij geringe natuurwaarde. In het kader van het Beheerplan Natura 2000 wordt dit gebied opnieuw ingericht.

Steltlopers en moerasvogels

Vanuit Natura 2000 is het Lauwersmeer internationaal vooral van belang voor een groot aantal zeldzame steltlopers en moerasvogels. Met dit project krijgen met name deze soorten meer ruimte in het Lauwersmeer. Het noordelijke deel vernatten we vooral om dienst te doen als rust- en foerageergebied voor diverse soorten steltlopers. Het zuidelijke deel richten we in voor zeldzame in het riet broedende moerasvogels, zoals baardman, bruine kiekendief en roerdomp.

Werkzaamheden in de zomer

Door de zeer natte herfst en winter heeft het project nogal wat vertraging opgelopen. Vanaf half mei werken we weer volop in het gebied. De aannemer is begonnen met de aanleg van het laarzenpad en de uitkijkheuvel. Daarnaast wordt het maaiveld op een groot aantal plaatsen sterk verlaagd om de gewenste natte omstandigheden te creëren. Zodra dit alles klaar is, voeren ze de overtollige grond uit het gebied af. Tijdens de werkzaamheden wordt geregeld gecontroleerd of er geen broedende vogels in het gebied zijn. Is dat het geval, dan wordt het werk op die plek meteen gestaakt.

De huidige planning is dat we deze zomer de werkzaamheden afronden en dat eind september de feestelijke oplevering is. Maar dit alles ijs en weder dienende!

Sies Krap – projectleider Staatsbosbeheer