Ezumakeeg West

De Ezumakeeg-West is onderdeel van het Natura 2000 gebied Lauwersmeer en bestaat nu uit droge graslanden. De inrichting is onderdeel van de uitvoeringsmaatregelen van het Beheerplan N 2000 Lauwersmeer. Het gebied leent zich echter goed voor de ontwikkeling van rietmoeras, grasland en slikkige, droogvallende delen. Hiermee wordt het gebied mede geschikt voor steltlopers en rietvogels. Daarnaast blijft het gebied beschikbaar als ganzenfoerageergebied. Op deze manier draagt het gebied Ezumakeeg-West bij aan een goede ontwikkeling van natuurgebied Lauwersmeer en de Natura 2000 doelen.

Aanpassing waterhuishouding

Om het gebied hiervoor in te richten moet de waterhuishouding worden aangepast om de beoogde peilen in winter en voorjaar te kunnen vasthouden. Er worden twee duikers met een peil regulerend kunstwerk aangebracht. Hiermee kan het peil in Ezumakeeg West-Noord en Ezumakeeg West-Zuid worden geregeld en wordt een verbinding gemaakt met Ezumakeeg-Oost. Daarnaast wordt er ook een vistrap aangelegd in het noordoosten van het gebied. Deze moet ervoor zorgen dat het gebied op peil kan blijven en vissen vanaf het Lauwersmeer het gebied in kunnen zwemmen. Langs de voormalige zeedijk wordt een kleine stoot aangelegd om de drooglegging van de zeedijk en de aanwezige kwelder te behouden. Naast deze watergang wordt met de vrijkomende grond een Lage kade aangebracht welke als peilscheiding en beheerpad dient.

Voor dieren en mensen

Verder worden in het gebied enkele greppels voorzien van een natuurvriendelijke oever welke bijdragen aan gebruiksmogelijkheden van diverse soorten vogels. Hier profiteren steltlopers, ganzen en rietbroeders van. Ook zijn we van plan om de huidige parkeergelegenheid bij de vogelkijkhut te verruimen. Vanaf de weg kunnen bezoekers volop genieten van het nieuw ingerichte gebied, net zoals nu al gebeurt met de andere kant van de weg in Ezumakeeg-Oost.

Wat betekent dit voor u?

Wij verwachten dat de overlast voor u, als bezoekers, en de nu al aanwezige vogels tijdens de uitvoering gering zal zijn. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten het broedseizoen uitgevoerd. Na realisatie krijgt u een gevarieerder Ezumakeeg-West terug met meer dynamiek wat bijdraagt aan de biodiversiteit van met name de vogels. De beoogde start is (na afgeven van de vergunningen) gepland vanaf half juli, na het broedseizoen van 2022.