Evaluatie beheerplan Natura 2000-gebied Lauwersmeer afgerond

De evaluatie van het beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer 2016-2022 is gereed. De belangrijkste conclusie is dat het met een aantal vogelsoorten goed gaat, maar dat er voor veel soorten naast het reguliere beheer extra inzet nodig is. De evaluatie levert informatie op voor het nieuwe beheerplan dat samen met de regio wordt opgesteld. Daarbij wordt voor een integrale benadering gekozen, waarbij onder meer ook de waterkwaliteit wordt meegenomen.

Effecten onderzocht

Met deze evaluatie is nagegaan welke effecten de maatregelen, zoals begrazing en een tijdelijke peilverhoging, hebben gehad. Ook is gekeken in hoeverre de doelen om beschermde soorten in stand te houden nu al of naar verwachting worden bereikt. Ook de autonome en toekomstige ontwikkelingen in het gebied en hun mogelijke effect op de doelen van instandhouding zijn in de evaluatie uitgebreid besproken.

Niet met alle soorten gaat het goed

Van de 13 broedvogels die in het gebied beschermd worden, gaat het met vier soorten goed: de blauwborst, de snor, bontbekplevier en de rietzanger. Voor de andere soorten geldt dat de doelstellingen nog niet worden behaald. Voor de 29 soorten trekvogels en wintergasten in het gebied geldt dat het met 11 soorten om verschillende redenen niet goed gaat. Daarnaast zijn de otter en de zeearend inmiddels gevestigde soorten in het Natura 2000 gebied..

Meer maatregelen nodig

Met de maatregelen die de afgelopen beheerperiode genomen zijn, zoals extensieve beweiding en de herinrichting van de Bochtjesplaat als rust en foerageergebied en voor rietontwikkeling, zijn goede stappen gezet. Maar het is duidelijk dat verdere maatregelen nodig zijn om de doelsoorten voor het Lauwersmeer te behouden. De belangrijkste aandachtspunten, ook voor het volgende beheerplan, gaan over een meer evenwichtig watersysteem, verdere verbetering van de rietvegetaties, moerassen en plas-dras gebieden en voldoende rui- en rustplaatsen voor watervogels.

Nieuw beheerplan

Het beheerplan 2016-2022 was het eerste beheerplan voor het Lauwersmeergebied. Het nieuwe beheerplan wordt volgend jaar met betrokkenen in het gebied opgesteld. De provincie Groningen werkt samen met de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer aan het beheerplan van Natura 2000 Lauwersmeer, waarbij ook in verschillende stadia van dit proces wederom de gebiedspartners zullen worden betrokken. De overheden zijn verplicht steeds voor zes jaar een nieuw beheerplan vast te stellen.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. De Natura 2000-gebieden vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn.