Cleveringsluizen eerder open voor vissen

Waterschap Noorderzijlvest heeft de Cleveringasluizen in Lauwersoog dit jaar voor het eerst ook ’s nachts visvriendelijk laten spuien. Dat gold voor de periode van maart tot juni. In deze maanden gaan vissen op trektocht tussen de Waddenzee en het water binnenlands. Met deze maatregel verbetert het waterschap de mogelijkheid voor vissen om de sluizen te passeren, waardoor vissen zich gemakkelijker tussen zoet en zout water kunnen bewegen.

Vissen komen tijdens hun toch vaak verschillende obstakels tegen. De Cleveringsluis is daar een van. Dat komt doordat de sluisdeuren voor een groot deel van het getijde zijn gesloten. Alleen wanneer er gespuid kan worden op zee, gaan de deuren open. De stroming die dan ontstaat is vaak te sterk voor zwakke zwemmers, zoals de glasaal, de jonge bot en de driedoornige stekelbaars.

Visvriendelijk spuibeheer
Door visvriendelijk te spuien geeft het waterschap deze vissen een kans de binnenwateren in te trekken. Het visvriendelijk spuien betekent dat in maart, april en mei hoofdzakelijk na zonsondergang is gespuid, omdat de zwakke zwemmers vooral in deze maanden het binnenwater optrekken en omdat de glasaalintrek vooral ’s nachts plaatsvindt. De sluisdeuren zijn tijdens afgaand tij geopend op het moment dat de waterstanden aan beide kanten even hoog zijn. Bij het openen van de sluisdeuren ontstaat er een onderstroom die de vissen meevoert, van de Waddenzee naar het Lauwermeer.

Tijdslot 20 minuten
Deze onderstroom neemt gedurende 20 minuten geleidelijk af, doordat het water op zee zakt. De bovenstroom van zoetwater neemt in die tijd toe. Op een gegeven moment stroomt er alleen nog maar water naar zee en begint het gewone spuien. Daarmee spoelt het beetje zeewater dat naar binnen is gekomen weer uit. Dat is circa 3% van de gebruikelijke hoeveelheid zoetwater die geloosd wordt. En dat maar drie maanden per jaar. De overige maanden wordt er op normale wijze gespuid. Er zijn dan minder zwakke zwemmers die naar binnen willen. En de vissen die naar binnen willen, zoals de rivierprik, de houting en de zeeforel, kunnen tot op zekere hoogte tegen de stroom in naar binnen zwemmen.

Vismigratie belangrijk voor waterkwaliteit
Het waterschap heeft het spuibeleid veranderd om te kunnen voldoen aan de van de Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn om de waterkwaliteit te verbeteren. In dit geval in het Lauwersmeergebied en het gebied stroomopwaarts, richting Groningen. Vismigratie is belangrijk voor de kwaliteit van het water.