Overlegorgaan

Het Overlegorgaan is het bestuur van een Nationaal Park. Hierin zijn alle eigenaren, beheerders belangenvertegenwoordigers en bestuurders vertegenwoordigd. Het Overlegorgaan is bij de oprichting van het park door de minister van LNV (Thans ELI) in het leven geroepen. Ook de onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan is door de minister benoemd.

Samen werken
Alle voorzieningen in een Nationaal Park, zoals fietspaden, folders en natuurbeheerprojecten kosten veel geld. De rijksoverheid betaalt een groot deel van die kosten. Gezamenlijk werken alle partners in onze Nationale Parken aan het voortbestaan van natuurgebieden van grote klasse. Leidend hierbij is het door alle betrokkenen in het Overlegorgaan gezamenlijk opgestelde Beheer- en Inrichtingsplan (BIP). In dit plan staat beschreven aan welke doelen het Nationaal Park werkt en hoe men die gezamenlijke doelen denkt te halen. Het secretariaat van het Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer is gevestigd bij de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen.

Vergaderingen Overlegorgaan
Het Overlegorgaan vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar; er is een publieke tribune aanwezig. De agenda en bijbehorende stukken liggen minimaal een week voor de vergadering ter inzage op de gemeentehuizen te Dokkum, Kollum, Leens en Zuidhorn en op het Provinciehuis te Leeuwarden. De stukken zijn ook hieronder op deze site te vinden.
U heeft de mogelijkheid om spreekrecht aan te vragen. Dat moet u voor de vergadering aanvragen bij het secretariaat van het Overlegorgaan.

 Agenda van het overlegorgaan

Overlegorgaan vergaderstukken


 

print