Veel gestelde vragen

Thema natuur

Waarom stellen we een hogere waterstand in?
Voor de zeldzame vogelsoorten in het Lauwersmeergebied is het belangrijk dat er slikkige delen en sterke rietkragen in het gebied aanwezig zijn. Met het huidige waterbeheer zullen de slikkige delen en sterke rietkragen verdwijnen en zal in het gebied steeds meer bos ontstaan. Met een hoger waterniveau in het voorjaar willen we deze achteruitgang stoppen.

Waarom ingrijpen in de huidige situatie?
Toen het Lauwersmeer werd afgesloten van de Waddenzee is ingegrepen in de natuurlijke situatie. Dit heeft diepgaande gevolgen gehad voor de leefgebieden van bijzondere vogelsoorten in het gebied. Als we niets doen zullen de leefgebieden in het Lauwersmeergebied voor deze bijzondere soorten verdwijnen.

Wat gebeurt er na de proef van 2 jaar?
Na de onderzoeken en beheerproeven gaan we de uitkomsten analyseren De uitkomsten van de onderzoeken bieden belangrijke informatie om te bekijken hoe het beheer voor het gebied voor de langere termijn het beste kan.

Natuurinrichting Ezumakeeg West, wat gaat daar gebeuren?
De Ezumakeeg-West bestaat uit vochtige graslanden. Voor dit gebied is in een eerdere fase een plan opgesteld om het te vernatten en meer geschikt te maken voor natuur en recreatie. Het gebied leent zich goed voor de ontwikkeling van rietmoeras en slikkige, droogvallende delen. Hiermee kan dit deelgebied een grotere bijdrage leveren aan de realisatie van de Natura 2000 doelen.

Om dit te bereiken wordt de waterhuishouding aangepast. Na de inrichting ontstaat aan de oostzijde een zone met vrij langdurig, ondiep open water en een plas-draszone iets hogerop. Dit zal deels uit plassen, rietmoeras, natte ruigten en slikkige delen bestaan. Het hoger gelegen deel van de Ezumakeeg-west wordt grotendeels kort en grazig. Dit blijft geschikt voor ganzenfoerageergebied.

Thema water

Hoe hoog komt het uiteindelijke waterniveau?
Tijdens de beheerproef houden we het waterniveau, in het kader van deze proef, tot maximaal NAP -0,52m vast.

 

Zorgt de beheerproef voor hogere waterstanden in geval van calamiteit, zoals bijvoorbeeld in januari 2012 is voorgekomen?
Er kunnen zich altijd extreme weeromstandigheden voordoen, ook tijdens de proef. Het waterschap handelt dan net als altijd: op tijd anticiperen op de verwachte situatie. Bij verwachte regenval wordt het waterpeil vooraf zover teruggebracht als het waterschap dat nodig vindt, om de veiligheid de garanderen. Het waterschap zal geen moment aarzelen om te doen wat voor de waterveiligheid van belang is. De proef is daaraan ondergeschikt. In dit filmpje krijgt u hiervan een goede indruk.

Kan het water uit het Friese deel voldoende worden afgevoerd?
Bij het opstellen van het beheerplan is gekeken naar de maximale waterstand voor de beheerproef. Als bovengrens is NAP -0,52m vastgelegd omdat dit het peil is van de Friese boezemwateren. Het waterniveau in het meer zullen we in het kader van de beheerproef maximaal vasthouden op NAP -0,52m. Bij dreigende extreme neerslag zal het waterpeil op het Lauwersmeer verlaagd worden , zodat geen afvoerproblemen voor de Friese Boezem ontstaan. Ook het Hooglandgemaal bij Stavoren kan ingezet worden om het peil van de Friese boezem te handhaven.

Ondervind ik als bewoner of belanghebbende schade van het vasthouden van water?
We verwachten dat het vasthouden van een hogere waterstand geen schade zal veroorzaken.De waterstand tijdens de proef komt in de huidige situatie al vaak voor. Omdat we schade echter nooit voor 100% kunnen uitsluiten, hebben we afgesproken een nulmeting uit te voeren. Een onafhankelijk bureau zal deze meting uitvoeren. Aan de hand van de nulmeting kunnen we achteraf bepalen of er onverhoopt toch schade is ontstaan door de proef.

Heeft de beheerproef invloed op de grondwaterstanden?
Omdat het om een korte periode met een hoger peil gaat is geen wezenlijke verandering van het grondwaterpeil te verwachten in de genoemde gebieden. Daardoor zal de kwel richting het oppervlaktewater niet  toenemen. De pilot is bedoeld om de eventuele ongewenste effecten in beeld te brengen. De invloed op het grondwaterpeil in de omgeving van het Lauwersmeer is één van de aspecten, die onderzocht/gemonitord wordt.

Thema landbouw

Heeft het plan invloed op het (landbouw)gebied dat vrij afstroomt?
De beheerproef heeft invloed op de drooglegging van enkele landbouwpercelen aan de zuidzijde van het meer omdat deze in direct contact staan met het peil van het meer. In de voorbereiding van de proef nemen we maatregelen zodat de betreffende percelen geen hinder ondervinden van de proef. Mogelijkheden zijn het tijdelijk afsluiten van de percelen van het Lauwersmeerpeil en het plaatsen van tijdelijke bemaling.

afdrukken