Maatregelen

Onderzoeksprogramma
Maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de leefgebieden voor de Natura-2000 soorten in het Lauwersmeer verdwijnen. Voor bijvoorbeeld roerdomp en porseleinhoen is het belangrijk om sterke rietkragen te behouden. Voor rietzanger en blauwborst is naast het riet open ruimte van belang. En voor kluut en bontbekplevier zijn slikkige platen het beste broedgebied.

 

Door in het voorjaar het water op een hoger peil vast te houden, verwachten we de leefgebieden voor deze soorten te verbeteren. Door een tijdelijk hoger peil, worden de rietkragen steviger en de openheid groter. Of dat echt zo gaat werken in de praktijk, gaan we onderzoeken. 

Gedurende twee opeenvolgende jaren willen we het water maximaal 41cm hoger vasthouden dan het huidige streefpeil van -0,93M NAP. Dat gebeurt elk jaar 6 tot 8 weken, in het voorjaar (februari - april). De waterveiligheid in het gebied staat hierbij altijd voorop.

In deze twee jaar gaan we de effecten onderzoeken op:
 - de verschillende leefgebieden
 - specifieke soorten als kuifeend en brilduiker
 - waterplanten als schedefonteinkruid
 - waterkwaliteit
 - vismigratie

Met de resultaten van al deze onderzoeken gaan we samen met mensen uit het gebied bepalen wat voor de lange termijn een geschikte manier van beheren is, zodat we de unieke natuur kunnen behouden.  

afdrukken