Beheerplan

In een beheerplan wordt vastgelegd wat er nodig is om de natuurdoelen te bereiken. De Minister van Economische Zaken stelt het beheerplan voor het Lauwersmeer vast. Als dat is gebeurd,  gaan de provincies het beheerplan uitvoeren en handhaven.

Wie is verantwoordelijk?
Het Rijk stelt het beheerplan vast en draagt de uitvoering over aan de provincies. De provincies Groningen en Fryslân zijn samen gelijkelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beheerplan. Onderling is afgesproken dat de provincie Groningen trekker is.

Hoe is het beheerplan tot stand gekomen?
Het beheerplan hebben is in overleg met provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Defensie en  gemeenten tot stand gekomen. Over de maatregelen en de beperkingen is uitvoerig overleg gevoerd met iedereen die er belang bij heeft. Het overleg stond onder leiding  van een stuurgroep. Deze stuurgroep heeft op 14 april 2014 over de inhoud van dit beheerplan overeenstemming bereikt. Nadat iedereen een zienswijze heeft kunnen indienen, stelt het Ministerie van Economische Zaken het plan vast. 

Wat houdt het Beheerplan N2000 Lauwersmeer in?

Het beheerplan is er op gericht:
 - het Lauwersmeer als natuurgebied vitaler te maken
 - de openheid te behouden
 - voldoende ruimte te bieden voor recreatie en andere functies zoals visserij en de beroepsvaart.

Wilt u een indruk krijgen wat het plan inhoudt bekijk dan dit filmpje.

Door de natuur te versterken in het Lauwersmeer maken we het gebied  ook mooier en aantrekkelijker als recreatiegebied. De natuurdoelen voor het Lauwersmeer zijn;

1. Voldoende vitaal rietmoeras creëren om minimaal de doelsoorten in stand te houden;

2. In stand houden en ontwikkelen van slikkige pioniersituaties, zodat vogels voldoende voedselplaatsen en broedplaatsen hebben;

3. Optimaliseren van het watersysteem van het Lauwersmeer als centrale positie tussen Waddenzee en achterland gericht op  de functie van leefgebied en migratiemogelijkheden voor fauna (o.a. vis en vistrek). De doelen rond verbetering van de waterkwaliteit nemen we zo veel mogelijk mee. (Kaderrichtlijn Water)

Om deze doelen te bereiken moeten we actie ondernemen. Als we niets doen gaat het gebied verder verbossen en verdwijnen de rietkragen en open gebieden.

 1996                                                          2014

 

Hier vindt u het Beheerplan Natura 2000. Deze versie betreft een eindconcept. Het ministerie van Economische Zaken zal bij aanvang van de ter inzage legging de definitieve versie van het concept ontwerp beheerplan publiceren.

afdrukken