Groninger platen

Vogelkijkhut Jaap Deensgat

Vogeleldorado

In de zuidoosthoek van het Nationaal Park ligt een aantal voormalige platen doorsneden door oude geulen. Deze platen bestaan in hoofdzaak uit rietvelden en grazige weiden. Met name voor vogels vormt dit gebied een eldorado. Het gebied is slechts beperkt toegankelijk. Maar vanaf de Strandweg heeft u een goed uitzicht over de verschillende platen.

Vermaarde vogelkijkhut

Bij het Jaap Deensgat treft u een prachtige, in heel Nederland vermaarde vogelkijkhut aan. Wel is de afstand tot het water vrij groot, zodat een verrekijker gewenst is. In het ondiepe water treft u allerlei eenden, steltlopers en meeuwen aan. In augustus en september rusten hier regelmatig enige honderden lepelaars. In de winter is dit gebied het domein van de slechtvalk. Vlakbij de vogelkijkhut is nog een kleine uitkijkheuvel met uitzicht op een plasje tussen het riet. Met enig geduld en geluk ziet of hoort u hier typische moerasbewoners, als baardmannetje, rietgors of waterral. Boven het riet zweeft vaak de bruine kiekendief.

Bloemenpracht

Maar ook de berm naast het asfaltpad naar de hut is een nadere inspectie waard. In mei en juni staan hier vele paarse orchideeën in bloei. En in augustus en september is de berm wit van de parnassia. Maar ook andere bloemen voelen zich in deze bermen thuis. En deze bloemenpracht trekt weer vlinders aan, zoals het icarusblauwtje.

Seizoensbegrazing

In een deel van het gebied graast 's zomers vee van lokale boeren. Daarnaast wordt jaarlijks in de winter een deel van het riet gemaaid. Dit gebeurt om de rietvelden in een uitstekende conditie te houden. Zouden ze niet om de zoveel jaar gemaaid worden, dan zouden ze langzaam verdwijnen en overgaan in bos. Om de bijzondere plantengroei van de bermen te handhaven worden deze aan het eind van de zomer gemaaid. Het maaisel wordt vervolgens afgevoerd.

afdrukken